Saint-Gobain VueLife “C” Series Bags

Túi vô khuẩn Saint-Gobain VueLife “C” Series Bags được thiết kế cho môi trường nuôi cấy tế bào.

0963 862 156

Contact to us