HỆ DIN

  • Vật liệu: 314L
  • Ứng dụng: kết nối đầu máy, ống mềm
  • Phụ kiện ống mềm
  • Đtạ tiêu chuẩn vi sinh thực phẩm
h-din-song-hng-pht

Contact to us