HỆ CLAMP

  • Vật liệu: 314L
  • Ứng dụng: kết nối ống mềm
  • Phụ kiện ống mềm
  • Đạt tiêu chuẩn vi sinh thực phẩm
h-clamp-song-hng-pht

Contact to us