J 3-5 PE FOOD HOSE

  • Đạt cấp thực phẩm
  • Bề mặt trong phẳng
  • Đặc điểm tối ưu dòng chảy
  • Khả năng kháng hóa chất alkin và acid
  • Khả năng kháng nhiều dòng hóa chất
  • Không mùi và không vị
j-3-5-pe-food-hose-song-hng-pht

Contact to us